Predaj a rezervácia vstupeniek na podujatia- mobil: 0903 392 844, len v kine Orbis v čase:

Pondelok:16:00-19:00 hod., Štvrtok, Piatok:  15:00-20:00 hod., Sobota, Nedeľa:  15:00-19:00 hod.

O Nás

O Nás

Mestské kultúrne stredisko už viac ako štyri desaťročia slúži kultúre, patrí do histórie aj súčasnosti Rimavskej Soboty. MsKS, ktorého organizačnou súčasťou je Mestská galéria s celoslovenským významom a Kino Orbis, je zriadené Mestom Rimavská Sobota za účelom poskytovania služieb pre občanov mesta a priľahlého regiónu v oblasti kultúry. Na základe dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí organizácia prispieva k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života a zvyšovaniu ich všeobecnej kultúrnej a vzdelanostnej úrovne. Prehlbuje vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín a etnických skupín, vychováva umením, uchováva a sprístupňuje ľudové tradície, napomáha prevencii protispoločenských javov.

V súlade so zriaďovacou listinou, predmetom hlavnej činnosti MsKS je:

– uspokojovať záujmovo – umelecké požiadavky obyvateľstva, vytvárať podmienky pre rozvoj ich tvorivých kultúrnych aktivít, združovať ich do záujmových kolektívov a tvorivých dielní

– sprostredkovať občanom kultúrne hodnoty amatérskeho a profesionálneho umenia organizovaním koncertov populárnej a vážnej hudby, estrád, divadiel, zábavných show, filmových predstavení

– organizovať súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy rôznorodého osvetového, kultúrneho a umeleckého zamerania

– organizovať vzdelávacie a záujmové tábory pre deti, mládež a dospelých

– zvyšovať všeobecné, odborné, polytechnické vzdelanie obyvateľov formou krátkodobých a cyklických kurzov, školení, seminárov, permanentného celoživotného vzdelávania

– organizovať spoločenské podujatia pre občanov mesta

– zabezpečovať a organizovať klubovú a krúžkovú činnosť pre všetky vekové kategórie obyvateľstva na základe ich požiadaviek a súčasných trendov

– organizovať a sprostredkovať príležitostné programy, vystúpenia vlastných kolektívov i profesionálnych telies pre iné fyzické a právnické osoby

– vykonávať edičnú, publikačnú, informačnú a inzertnú službu

– prostredníctvom Mestskej galérie sa zamerať na výskum a prezentáciu slovenského výtvarného umenia ako i zahraničného súčasného a historického umenia, odborne spravovať a budovať zbierkový fond, organizovať výchovné a edukačné programy formou prednášok, lektorského sprievodcu, odborného poradenstva a špeciálnych programov v oblasti umenia

– sprostredkovať predaj umeleckých diel pri realizovaní výstav v Mestskej galérii a Galérii Ganevia

– vykonávať reklamno-propagačné a výtvarné práce pre vlastnú potrebu i pre iné fyzické a právnické osoby

– poskytovať ozvučovacie služby, prenajímať hnuteľný majetok, nebytové priestory a poskytovať služby s tým spojené pre iné fyzické a právnické osoby

– príležitostne poskytovať prepravu materiálu pre iné fyzické a právnické osoby

Zostaň informovaný o našich novinkách

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.